Evaluarea populației de vârstă adultă prin Programul Internațional de Evaluare a Competențelor organizat de OECD – PIACC

Adresată:   

Doamnei Ligia DECA - Ministrul Educației

Domnului Marius-Constantin BUDĂI - Ministrul Muncii și Solidarității Sociale


Din partea: Senator Adrian HATOS

Circumscripția electorală: Nr. 5, BIHOR

Grup parlamentar: PNL

Ședința Senatului din data de: 9 noiembrie 2022


Obiectul întrebării: Evaluarea populației de vârstă adultă prin Programul Internațional de Evaluare a Competențelor organizat de OECD – PIACC


Stimate Domnule/Doamnă Ministru,

Educația adulților este un obiectiv fundamental al Strategiei Comisiei Europene de învățare pe tot parcursul vieții, formulat în Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, în special la Art. 165 și 166, precum și în Recomandarea Consiliului Uniunii Europene din 22 mai 2018 privind competențele cheie ale învățării pe tot parcursul vieții. Astfel, Art. 1 al Recomandării Consiliului UE din 22 mai 2018 prevede că fiecare persoană are dreptul la educație de calitate și incluzivă, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții, care să îi asigure participare socială integrală și tranziție pe piața forței de muncă.

În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România a transpus prezenta recomandare în legislația internă. Învățarea pe tot parcursul vieții este un drept fundamental garantat de stat. Potrivit Legii Educației Naționale nr. 1/2011, în forma aflată în vigoare, Art. 2 alin. 4 prevede că statul român asigură tuturor cetățenilor drepturi egale de acces la învățământ preuniversitar și superior, precum și la învățarea pe tot parcursul vieții. Legea Educației Naționale nr. 1/2011, la Art. 329, precizează că învățarea pe tot parcursul vieții vizează dezvoltarea plenară a persoanei și urmărește dezvoltarea competențelor-cheie și a competențelor specifice ale unui domeniu de activitate sau ale unei calificări.

Legea nr. 167/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, Art. 3.1, reglementează principiile pentru asigurarea calității în formarea profesională a adulților, respectiv: evaluarea regulată a instituțiilor, programelor organizate sau a sistemelor de asigurare a calității prin intermediul unor organisme externe de control, evaluarea periodică a organismelor externe de control, centrarea pe efectele și rezultatele învățării ca metodă de asigurare a calității prin includerea informațiilor referitoare la situații, raporturi, procese și rezultate. Art. 3.2 vine în completare cu mențiunea elementelor cuprinse în sistemele de asigurare a calității: obiective și standarde clare și măsurabile, orientări pentru punerea în aplicare, metode coerente de evaluare, mecanisme de raportare și proceduri de îmbunătățire și rezultate ale evaluării accesibile pe scară largă.

Strategia Națională de învățare pe tot parcursul vieții 2015-2020 prevede că monitorizarea și evaluarea Învățării pe tot parcursul vieții (ÎPV), pe termen mediu și lung, reprezintă un element cheie și constituie un pas important către un proces decizional centrat pe date concrete.  

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind participarea României la Studiul Internațional privind Procesul de Predare-Învățare, dezvoltat de OECD-TALIS 2024 și Nota de Fundamentare Proiect HG TALIS 2024, Secțiunile 2.2 și 2.3, stipulează că participarea României la TALIS 2024 aduce o contribuție importantă cercetărilor din domeniul educației prin punerea la dispoziția țărilor participante a unui instrument validat internațional de evaluare a profesiei de cadru didactic, obținerea unor date comparative referitoare la profesioniștii din educație. Salut, astfel, decizia de participare a României la studiul TALIS.

Pe de altă parte, statisticile Eurostat privind gradul de participare a adulților în programe educaționale și de formare profesională publicate în 2021 indică lipsa unui progres în ceea ce privește învățarea pe tot parcursul vieții. În acest context, este imperativă evaluarea fidelă și validă, printr-o metodologie comparativă internațională, a competențelor adulților. O astfel de evaluare ar constitui baza pentru politici eficiente de învățare pe tot parcursul vieții, atât de necesare pentru resursa umană a României.

PIACC (Programul pentru Evaluarea Internațională a Competențelor Adulților) reprezintă un instrument robust de analiză și evaluare a competențelor lingvistice, numerice și de rezolvare a problemelor. Desfășurat în 40 de țări, PIACC oferă evaluarea standardizată a competențelor adulților, precum și posibilitatea efectuării unor analize comparative internaționale, care ar putea contribui la dezvoltarea unor politici naționale de promovare a învățării pe tot parcursul vieții.

Luând în considerare aspectele menționate, vă adresez, doamnă Ministru, următoarele întrebări:

1.    Care sunt măsurile avute în vedere de Ministerul pe care îl conduceți privind participarea României la Programul Internațional de Evaluare a Competențelor organizat de OECD – PIACC?

2.    Care este, în acest moment, procedura de evaluare și monitorizare a participării la activități de învățare pe tot parcursul vieții pe care o aplică ministerul pe care îl conduceți?

Vă mulțumesc!

Solicit răspuns scris.

                                                                                               Cu stimă,


                         Adrian HATOS

                                                                                                   Senator PNL

Circumscripția electorală nr. 5 – BIHOR


Răspunsurile pot fi consultate accesând link-urile:

Ministerul Educației

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale


Adrian Hatos folosește cookie-uri pentru o experiență mai bună de navigare. De îndată ce continuați turul, presupunem că acceptați politica privind cookie-urile. Aflați mai multe despre politica de utilizare a cookie-urilor pe care o folosim aici.